به نام خالق کائنات

 

... خورشید از آسمان خداحافظی کرده بود... خستگی راه به صورت اعضای گروه نشسته بود... به طبقه سوم ساختمانی رفتیم. ناگهان چهره ی  جوانی پرانرژی دیدم. مهندس از تلسکوپی که خودش اختراع کرده بود می گفت... چنان ذوقی داشت که خستگی از تن همه در آمد... گروه در مرکز تحقیقات نجوم گلپایگان آماده ی رصد شد...


ادامه مطلب ...