هو الحق

یادم هست زمانی که دانش آموز دبیرستان بودم در کتاب تکمیلی زبان، مبحثی در خصوص جشن چایی شهر بوستن ((Boston Tea Party (political party) داشتیم.

و جشن می گرفتند که چرا در هنگامه استقلال امریکا، چای در دریا ریختند!

و همان زمان بود که می خواندیم سالانه چندین هزار من برنج در دریا ریخته می شود..

برای اینکه قیمت برنج حفظ شود..


ادامه مطلب ...