بسم الله الرحمن الرحیم

 

...فان دعوتک اجبتنی و ان سئلتک اعطیتنی و ان اطعتک شکرتنی و ان شکرتک زدتنی

 

گوشه ای از دعای عرفه..