هوالحق

این جمله از شعری خیلی تحت تاثیرم قرار داد

مرگ بر..

مرگ بر گورهای دست جمعی و

مرگ صد هزار زندگی در

یکی دو ثانیه

با سقوط علم از آسمان...