سلام به همه ی دوستان

فیزیک دانشگاه اراک قبول شدم(روزانه)

 

همین لبخند