بسم الله

می فرمود :

جامعه‌ای که در آن، حقوق ضعیفان از قدرتمندان، از صاحبان قدرت، صاحبان ثروت و صاحبان شوکت، بدون لکنت زبان،‌مطالبه نشود، جامعة اسلامی نیست.

 

 

پدرم، مادرم و خودم به فدایت..